سر فصل مطالب برای درس سنجش از دور

1.معرفی سنجش از دور و کاربردهای آن

2.اجزا یک سامانه سنجش از دور و معرفی آنها

3.وسایل عکس برداری هوایی و آشنایی با فیلمهای عکاسی

4.تصویر برداری طیفی، ویژگیهای مرتبط با آن و معرفی وسایل تصویربرداری مرتبط

5.پیش پردازشها بر روی داده­های سنجش از دور

6.روشهای فیلتر نمودن و تبدیل بر روی تصاویر برای سنجش از دور

7.روشهای طبقه بندی

8.تحلیل چند بعدی داد­ه­ها بر روی داده­های سنجش از دور

9.اصول اسکن سه بعدی بکمک لیزر و کار بر روی داده­هایی از نوع ابر نقطه­ای

·مراجع

1.جزوه فارسی استاد

  1. Sohowengerdt, R.A., Remote Sensing Models and Methods for Image processing 2nd ed., Academic Press 1997.
  2. Lo, C.P., Applied Remote Sensing, Longman Scientific & Technical, 1986.
  3. Holtz, R.K., The Surveillant Science: Remote Sensing of The Environment, Wiley, 1984.
  4. Swain, P.H. & Davis, S.M., Remote Sensing: The Quantitative Approach, McGraw-Hill, New York, 1978.
  5. Paul M. Mather, Computer Processing of Remotely Sensed Images- An Introduction, John Wiley & Sons, 1993.
  6. Paul J.Carran, Principles of Remote Sensing, Longman Scientific & Technical, 1989.
  7. Paul M. Mather, Computer Processing of Remotely-Sensed Images- An Introduction (Third Edition), John Wiley & Sons, July 2005.
  8. James B. Campbell, Introduction to Remote Sensing (Third Edition), Taylor and Francis, 2002.

·پروژه درسی اختیاری است.