مفاهیم، انواع و شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی مهندسی با تاکید بر حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر تدریس و مهارت آموزی می شود.