مباحث مربوط به پردازش اسناد متنی و نحوه کار موتورهای جستجوی اطلاعات در این درس تدریس خواهد شد.