اين درس براي دانشجويان کارشناسي ارايه مي‌شود و هدف از آن پرداختن به روش‌هاي صوري در مهندسي نرم‌افزار براي توصيف، وارسي و توليد سيستم‌هاي نرم‌افزاري است. در اين درس ابزارهاي لازم براي به کارگيري اين روش‌ها معرفي و در مورد رابطه بين توصيف صوري و پياده‌سازي به ‌طور اختصار بحث مي‌گردد.