هدف اين درس، آشنايي دانشجويان با مفاهيم اتكاءپذيري نرم‌افزار و مسايل مرتبط با آن است. براي اين منظور مروري بر مسايل مهندسي اتكاءپذيري نرم‌افزار، تعريف، حصول و ارزيابي آن انجام مي‌شود. براي نيل به درك عميق‌تر و بدست‌آوردن تجربه، دانشجويان براي انجام تمرين‌ها و پروژه‌هايي در اين زمينه راهنمايي مي‌شوند.